"zrzutka.pl" - " rzutka.pl" Na remont domu po pożarze w Bereście

Na remont domu po pożarze w Bereście.

Link dla wpłat:

https://zrzutka.pl/na-remont-domu-po-pozarze-w-berescie-kkwajb

"... Dlatego też otwieram tę zrzutkę oraz zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoli przywrócić dom do stanu sprzed pożaru.

Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję!"


...........................................................................................................................................................................

DZIĘKUJEMY! - Mariusz Kłapacz - Kandydat do Nagrody SKT Sądeczanin

                            ***

Serdecznie dziękujemy Wszystkim,

którzy oddali głos w VII Plebiscycie SKT

„Sądeczanin” w kategorii Osoba

na Pana Mariusza Kłapacza.

 

                           ***

 

Gratulujemy Laureatom Plebiscytu!

 

                           ***

         Mariusz Kłapacz

              Kandydat

do Nagrody SKT Sądeczanin

 

https://sadeczanin.info/zjazd-sadeczan-skt-sadeczanin/mariusz-klapacz-kandydat-do-nagrody-skt-sadeczanin

 

PROSIMY O WŁĄCZENIE SIĘ DO GŁOSOWANIA I POPARCIA KANDYDATURY:

ODDAJ GŁOS ON LINE: http://sadeczanin.info/formularz-zgloszeniowy/nagroda-skt.php?kategoria=osoba_fizyczna

 

 ..........................................................................................................................................................................

Wielkanoc 2019

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

Życzenia składają Rada Sołecka Polan i Monika Morańda-Jamrozowicz, Radna Miejska Danuta Świętek, Rada Sołecka Berestu i Bożena Warcholak-Zysek.

Droga Krzyżowa z Berestu do Polan - 12.04.2019 r.

 

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
..................................................................................................................................................................................

"Miłość i Niepodległość"

Zapraszamy!

 

https://www.facebook.com/teatrmaskarada.3/photos/a.1636718576636620/1963516963956778/?type=3&theater

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

Informacje dla Rolników

Wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

http://www.krynica-zdroj.pl/pl/210/2199/wskazowki-dla-rolnikow-w-przypadku-koniecznosci-uboju-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia.html

 

Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski


http://www.krynica-zdroj.pl/pl/210/2198/pomoc-dla-rolnikow-skrojona-na-miare-malopolski.html

 

Źródło: UMiG Krynica-Zdrój

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Szczegóły oraz wniosek

https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,1559808,informacja-o-naborze-wnio skow-o-usuniecie-i-unieszkodliwienie-odpadow-zawie rajacych-azbest.html

 

BIP Krynica - Zdrój

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty

Uchwała NR IV.36.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 lub § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) miesięcznie od osoby.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) miesięcznie od osoby.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała NR XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2019 roku.

 

 

Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 w wysokości 3,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

§ 3. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w §1, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
1) złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie w złożonej deklaracji o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy;
3) przedłożenie przez właściciela nieruchomości, którego zwolnienie obejmuje aktualnego zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach w roku poprzednim lub ich braku dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, którego zwolnienie obejmuje;
4) pisemnego oświadczenia o dochodach w roku poprzednim lub ich braku wszystkich niepełnoletnich mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, złożonego przez ich przedstawicieli ustawowych;
5) złożenie pisemnego oświadczenia mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości o dochodach lub ich braku nieobjętych zaświadczeniem, o którym mowa w ust.1 pkt 3;
2. W razie niemożności uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wymagane jest złożenie zaświadczenia z urzędu skarbowego za rok wcześniejszy, wraz z pisemnym oświadczeniem mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, w zakresie o którym mowa w ust.1 pkt 3.

§ 4. 1. Częściowe zwolnienie przysługuje w danym roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Dla uzyskania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w §1, w kolejnym roku konieczne jest ponowne spełnienie przesłanek, o których mowa w §3.
2. Wysokość dochodu, o którym mowa w §1, ustala się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2019 roku.

Pomoc dla Gawlików z Wojnarowej

Na leczenie i rehabilitację męża i synów oraz wykończenie domu

Każdy, kto tylko zechce

pomóc rodzinie Gawlików,

może to zrobić,

wpłacając dowolną sumę pieniędzy

na specjalnie założone konto na zrzutce.

Liczy się każdy grosz.

Szczegóły:

http://sadeczanin.info/wiadomosci/zycie-nie-rozpieszcza-rodziny-gawlikow-najpierw-choroba-potem-wypadek

https://zrzutka.pl/2p3z84

............................................................................................................................................................................

Informacja dla rolników

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/male-przetworstwo-2019-wieksza-kwota-dofinansowania-i-szereg-ulatwien-w-ubieganiu-sie-o-pomoc.html

Małe przetwórstwo 2019: większa kwota

dofinansowania i szereg ułatwień w ubieganiu się

o pomoc

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.  

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty tej skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:  

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać, została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.   

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

 

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji - otwórz

 

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Zapraszamy również do punktów informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

..........................................................................................................................

  

 

 

Akcja Zima 2019

Ważne telefony

Zimowe utrzymanie dróg TELEFONY ALARMOWE:
18 471 15 25, 697 701 027

Berest - drogi gminne Kazimierz Czernecki - 503 610 071


Szczegóły:
https://www.facebook.com/566522523408102/photos/a.962902690436748/2120752874651718/?type=3&theater


http://www.krynica-zdroj.pl/pl/210/2094/zimowe-utrzymanie-drog-na-terenie-gminy-krynicy-zdroju.html


................................................................................................................................................................................


Bookcrossing - półka na przeczytane książki.

Bookcrossing”

 


Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach

Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat.

W Polsce funkcjonuje od 2003 r. wzbudzając duże

zainteresowanie i popularność.

Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma

na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie

samego faktu czytania.

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w

miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub, wybrany

sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach

w tym celu przygotowanych - półkach, stolikach, regałach p


Przynieś ze sobą wolne książki.

............................................................................................................................

Uczniowie Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście

Biblioteka Szkolna SCESz

Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju - Filia w Bereście

serdecznie zapraszają mieszkańców Berestu i okolic na

Booktalking - czyli porozmawiajmy o książce”

które odbędzie się 16 grudnia 2018 r.

w Domu Ludowym w Bereście o godz. 14.00

Booktalking – to krótkie zareklamowanie książki.

Nie jest to streszczenie ani recenzja ale raczej przedstawienie bohaterów fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie.

Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęta do czytania dla przyjemności.

Szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

...........................................................................................................................................................................

 

 

 

IV Przegląd Grup Kolędniczych i Przedstawień Bożonarodzeniowych w Bereście - Finał

Finał IV Przeglądu Grup Kolędniczych i Przedstawień Bożonarodzeniowych

12 stycznia 2019 r.
Szczegóły:

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/beresttrzej-krolowiespisek-heroda-jaselka-wypelnila-po-brzegi-dom-ludowy
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Landmark---Historical-Place/Berest-566522523408102/

MTV24
https://www.youtube.com/watch?v=7Q-CcnxZC00&feature=youtu.be Zapraszamy!

.........................................................................................................................................................................................................................

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkich miłośników sztuki na IV Przegląd Grup Kolędniczych i Przedstawień Bożonarodzeniowych, który odbędzie się 12 stycznia 2019 r.(sobota) w Domu Ludowym w Bereście. Przegląd nie ma charakteru konkursu, a jest kontynuacją pięknej polskiej tradycji kolędowania i wystawiania przedstawień związanych z Bożym Narodzeniem. Przy śpiewie kolęd miło spędzimy czas.

Gorąco pozdrawiamy- "Niech ciepło miłości betlejemskiego żłóbka napełni Was siłą, nadzieją i wiarą na nadchodzący Nowy Rok".

 

Organizatorzy: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Stowarzyszenie Miłośników Małej Ojczyzny Berest, Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Berest, Koło Teatralne "Centrum" Berest

 

Do 9 stycznia 2019 r. prosimy o potwierdzenie przybycia, dokładne podanie czasu występu i ilości uczestników.

O godzinie występu zespołu poinformujemy 11 stycznia 2019 r.

 

Kontakt tel. 514590700 B. Zysek, 796197822 M. Kłapacz,  e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Budżet Obywatelski 2018

 

 

Dziękujemy za oddane


głosy i wsparcieszczegóły:


https://www.facebook.com/

5

66522523408102/photos


/a.962902690436748/2


060598427333830/?type=3&


theater
..............................................

 

 

 

 

Statystyki

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.