Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty

Uchwała NR IV.36.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 lub § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) miesięcznie od osoby.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) miesięcznie od osoby.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała NR XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2019 roku.

 

 

Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 w wysokości 3,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

§ 3. 1. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w §1, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
1) złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie w złożonej deklaracji o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy;
3) przedłożenie przez właściciela nieruchomości, którego zwolnienie obejmuje aktualnego zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach w roku poprzednim lub ich braku dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, którego zwolnienie obejmuje;
4) pisemnego oświadczenia o dochodach w roku poprzednim lub ich braku wszystkich niepełnoletnich mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, złożonego przez ich przedstawicieli ustawowych;
5) złożenie pisemnego oświadczenia mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości o dochodach lub ich braku nieobjętych zaświadczeniem, o którym mowa w ust.1 pkt 3;
2. W razie niemożności uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wymagane jest złożenie zaświadczenia z urzędu skarbowego za rok wcześniejszy, wraz z pisemnym oświadczeniem mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, w zakresie o którym mowa w ust.1 pkt 3.

§ 4. 1. Częściowe zwolnienie przysługuje w danym roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Dla uzyskania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w §1, w kolejnym roku konieczne jest ponowne spełnienie przesłanek, o których mowa w §3.
2. Wysokość dochodu, o którym mowa w §1, ustala się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2019 roku.

Komentarze:

Statystyki

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.